Information om behandling av personuppgifter


Skillio behandlar så som personuppgiftsansvarig vissa personuppgifter om sina Kundföretags kontaktpersoner eller andra företrädare. Kontaktpersonerna kan vara avtalsansvariga, inköpare, beställare eller andra företrädare för Kundföretagen. De personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer och e-postadress. All behandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Ändamålet med behandlingen är bl.a. att kunna kommunicera effektivt med kontaktpersonerna och Kundföretagen samt sköta affärsförhållandet och avtalet på ett effektivt sätt. Den lagliga grunden för behandlingen är bl.a. intresseavvägning.

Uppgifterna behålls så länge det är nödvändigt för avtalsförhållandet, behövs för att bevaka Skillios intressen eller det finns rättslig skyldighet till det.

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av uppgifterna. Du har också rätt att göra invändning mot behandlingen, till dataportabilitet, begränsning av behandlingen samt att inge klagomål till Skillio eller Integritetsskyddsmyndigheten. Om du lider skada kan du ha rätt till skadestånd. Du kan vända dig till Skillios Dataskyddsombud för frågor.