Definitioner

  • “Kunder” - Företag som skapar konton på uska.se för att rekrytera personal.
  • “Kandidater” - Privatpersoner som skapar konton på uska.se för att söka jobb.
  • “Användare” - Kunder och Företag som har registrerat konto hos uska.se.

Om personuppgiftslagen

Från och med den 1 oktober 2001 gäller personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. Lagen, som bygger på ett EG-direktiv, syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. En viktig del i integritetsskyddet är att den som uppgifterna gäller informeras. PUL tillämpas på all behandling av personuppgifter som utförs helt eller delvis med hjälp av datorer.

Om samtycke

I och med att du kryssar i den aktuella rutan och godkänner användarvillkoren lämnar du en frivillig samtyckesförklaring efter att ha läst och förstått detta dokument till att Skillio Sweden AB (Skillio) registrerar och behandlar dina personuppgifter.

Om behandling av personuppgifter

För att kunna matcha dina önskemål, din kompetens och erfarenhet mot de rekryterings- eller bemanningsuppdrag som Skillio är engagerade i, göra dig uppmärksam på jobb- eller utbildningserbjudanden, beskriva våra jobb eller förmedla annan liknande service behöver vi behandla för dessa ändamål nödvändiga personuppgifter om dig. Det kan t.ex. vara personnummer, namn, adress, telefonnummer, utbildning, erfarenhet, anställningsuppgifter, arbetsuppgifter, betyg, uppgifter från referenser och dylikt eller andra uppgifter som du lämnar till Skillio. Uppgifterna kan förekomma skriftligen, muntligen eller som bild, film- eller ljudinspelning.

All behandling och insamling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i PUL.

De personuppgifter som du lämnar lagras och behandlas under sekretess i enlighet med Skillios interna riktlinjer.

Utöver de nämnda ändamålen behandlar Skillio personuppgifter även för följande ändamål:

  • företagets löpande verksamhet inom administration, försäljning, fakturering och uppföljning
  • fullgörande av skyldigheter enligt lagar, förordningar och föreskrifter
  • kompetensutveckling och kompetensplanering

Insamlade uppgifter kan komma att lämnas ut till Skillios kunder, samarbetspartners eller andra bolag inom Lernia-koncernen. De personuppgifter som kan anses nödvändiga vid inhyrning, anställning, utbildning eller liknande hos nämnda parter, kommer då fortsättningsvis hanteras även av den parten.

Skillio är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad har du därför rätt att en gång per kalenderår, efter ansökan hos Skillio, kostnadsfritt skriftligen få information om behandlingen av de personuppgifter som rör dig. Skillio kommer på begäran av dig att snarast rätta personuppgifter som är felaktiga. Du kan återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter. En återkallelse av ett lämnat samtycke medför att ytterligare personuppgifter om dig därefter inte får samlas in eller på annat sätt behandlas. Uppgifter som redan samlats in får trots återkallelsen fortsätta behandlas i enlighet med det ursprungligen lämnade samtycket men uppgifterna får till exempel inte uppdateras eller kompletteras.

Mer information om personuppgiftslagen (PUL) finner du på www.datainspektionen.se.

Om upphovsrätt

Skillio blir ägare till de personuppgifter som insamlas. Du överlåter genom godkännande av användarvillkoren samtliga dina eventuella rättigheter till bild, film- eller ljudinspelning till Skillio och godkänner att Skillio har rätt att fritt förfoga över dem, även att ändra dem och att överlåta rätten vidare inom Lernia-koncernen. Med ändringar avses att vid behov korta ner materialet för att presentera dig på bästa sätt.

Användarvillkor för kunder hos uska.se

Krav på kunder

  • Arbetsgivaren “kunden” ska vara godkänd för F-skatt samt vara momsregistrerad
  • Den som registrerar ett arbetsgivarkonto skall vara behörig företrädare för företaget
  • Kunden förbinder sig därutöver att följa tillämpliga lagar och regler vid kontakt med för Kandidaterna samt i övrigt ha en god ton vid kontakt med Kandidaterna
  • Uska.se har rätten att stänga av kunder från jobben som inte har betalat sina fakturor i tid

Som behörig att företräda Kunden ger du ditt samtycke till att dina och Kundens företagsuppgifter sparas av uska.se. Kunden är vidare införstådd med att Skillio och dess samarbetspartners kan komma att kontakta Kunden via brev, telefon, e-post och SMS.

Betalning

Betalning sker genom att Skillio fakturerar kunden till den fakturaadress som kunden uppgett i sin profil. Har inget avtalats ska betalning ske inom 20 dagar efter utsänd faktura. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.

Användande av Kandidaternas kontaktuppgifter

Uska.se förmedlar Kandidaternas kontaktuppgifter till de Kunder som väljer att beställa kontaktuppgifter till användare. Kunderna får inte sälja, vidarebefordra eller på något sätt vidareförmedla Kandidaternas kontaktuppgifter till tredje man. Uppgifter får således inte förmedlas till exempelvis jobb som konkurrerar med uska.se. Dock får Kunderna, efter att Kandidaten i fråga gett godkännande till Kunden, vidareförmedla Kandidatens kontaktuppgifter till av Kunden anlitad underleverantör (exempelvis bemannings- rekryteringsföretag eller annat företag inom samma koncern).

Avstängning av kunder

I de fall Kunden på något sätt skulle missbruka eller missköta sina åtaganden i enlighet med detta avtal, till exempel missbruka Kandidaternas kontaktuppgifter eller efter påminnelse inte erlägga betalning eller avtalad Avtalsavgift, har uska.se rätt att omedelbart häva detta avtal utan återbetalningsskyldighet gentemot Kunden.

I de fall anslutna Kunder företar handlingar ägnade att försämra uska.se jobb, vidareförmedla uppgifter i strid med punkt 4, förstöra uska.se renommé eller på annat sätt agera illojalt mot uska.se, har uska.se rätt att, förutom att häva detta avtal, erhålla från Kunden ett skadestånd motsvarande fem (5) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller om skadan är större än så, det belopp som skadan uppgår till.

Force Majeure

Parterna är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa villkor om underlåtenheten har sin grund i en så kallad befriande omständighet av väsentlig betydelse.

Såsom befriande omständighet ska enligt detta avtal anses till exempel. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning. Om part önskar påkalla befrielse enligt befriande ansvarsgrund ska part utan oskäligt dröjsmål underrätta den andra parten härom för att få åberopa omständigheten.

Ansvarsbegränsning

För det fall webbplatsen uska.se av någon anledning helt eller delvis är ur bruk beroende på omständighet som t.ex. att servrar eller annan teknisk nödvändighet är ur funktion, webbplatsen har blivit utsatt för sabotage från utomstående eller annan typ av omständighet som uska.se helt eller delvis inte råder över har Kunden inte rätt att kräva prisavdrag på sitt särskilda Kundavtal.

Uska.se är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan Kunder och Kandidater. Uska.se är således inte att betrakta som någon form av juridisk mellanhand mellan Kandidat och Kund. Detta innebär att uska.se inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan Kandidat och Kund, t.ex. rörande brister i utfört arbete, skada, fel eller uteblivna lönebetalningar.

Parternas ansvar enligt detta Avtal är begränsat till direkta skador. Uska.se skadeståndsansvar är under alla förhållanden begränsat till ett belopp som motsvarar summan av vad Kunden erlagt i ersättning till Sprancher under de närmaste sex månaderna, dock max ett belopp som motsvarar ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Matchningarna som genereras via uska.se ska endast tolkas som en rekommendation baserat på den data som lämnats till oss från arbetsgivare och kandidat. Därför är det viktigt att inte tolka matchningarna och matchningsprocenten som absoluta sanningar. snarare att använda dem som en indikator

Prissättning

Uska erbjuder en helt digitlaiserad signeringsprocess. Aktuella betalningsalternativ vi erbjuder är faktura, via e-post eller via brev. 

Månadskostnaden utgår från antalet användare. För offert vänligen kontakta oss på uska@skillio.se eller 0771-650650.