Äldreomsorg,

Ny teknik förbättrar äldreomsorgen – så långt har vi kommit i dag

Vården av våra äldre är en av de största utmaningar vi står inför. Ny teknik har visat underlätta vardagen för äldre – och kommer att spela en viktig roll när det gäller att klara morgondagens äldreomsorg.

Hur kan välfärdsteknik användas mer och bättre inom äldreomsorgen – och vilka problem måste lösas? Det är frågor som ska besvaras i en utredning som tillsatts av regeringen och som presenteras i mars 2020. Men välfärdsteknik är inte bara en fråga för framtiden, den används på många håll redan i dag.

Användningen av trygghetskameror och gps-larm har förbättrat äldresomsorgen, visar en studie från Socialstyrelsen. Trygghetskameror som används av hemtjänsten i stället för fysiska besök nattetid har underlättat för vårdpersonalen – med hjälp av den nya tekniken har de i stället kunnat fokusera på de personer som är i störst behov av de personliga besöken. Men trots stora fördelar finns också brister, exempelvis saknas det i vissa kommuner saknas rutiner för att hantera de äldres samtycke.

Att ny teknik är en möjlighet och förutsättning för att klara framtidens utmaningar inom vård och omsorg är även det EU-finansierade projektet RemoAge ett exempel på. När projektet utvärderades förra året visade resultatet bland annat på bättre arbetsmiljö, ökad trygghet och säkrare bedömningar. Syftet med projektet var att testa nya arbetsmetoder med stöd av digitala lösningar så att sjuka äldre som bor i glesbygd kan bo kvar i sina hem. Under projektet, som pågick i tre år mellan 2015-2018, testades omkring tio nya arbetssätt – bland annat mobilt trygghetslarm och digital läkarrond. Resultatet för pilotstudierna som gjordes i olika kommuner i Norrbotten visade att de äldre tyckte att tekniken hade underlättat vardagen. De nya arbetsmetoderna ledde dessutom till en ökad trygghet hos patienterna och brukarna. Med hjälp av den nya tekniken kunde man frigöra personalresurser samtidigt som vårdpersonalen upplevde att de kunde göra säkrare bedömningar.