Matchningsavtal för jobbsökande

INTRODUKTION OCH BAKGRUND

Skillio Sweden AB, Skillio, gläds åt att du vill bli kandidat hos Skillio.

Skillio bedriver jobbtjänsten Uska.se. Skillio är ett helägt dotterbolag till Lernia AB. Skillio lyder under svensk lagstiftning och har sitt säte i Stockholm, Sverige.

Uska.se är Sveriges nya jobbtjänst för undersköterskor och vårdbiträden. Vi gör det superenkelt att hitta ditt nästa jobb genom att matcha dig mot jobb som passar dig utifrån ditt kunnande, dina erfarenheter och önskemål. Uska.se använder digital teknik för att matcha ihop lediga jobb som arbetsgivare lägger upp hos oss med dig som undersköterska eller vårdbiträde. Hos oss registrerar du enkelt en profil och söker därefter lediga jobb helt utan CV och personligt brev. Arbetsgivare annonserar enkelt ut lediga jobb på jobbtjänsten via sin egen profilsida.

MATCHNINGSAVTALET OCH MATCHNINGSTJÄNSTEN

Genom att du anmäler och registrerar dig (eller söker arbete hos eller via) Skillio uppkommer ett avtal mellan dig och Skillio (Matchningsavtalet). Matchningsavtalet är gratis för dig och för Skillio. Det innebär att Skillio får och kommer att försöka förmedla, dvs. matcha dig mot Skillio eller Skillios kunders eller samarbetspartners önskemål om personal för rekrytering, anställning, bemanning eller utbildning (Matchningstjänsten). Syftet är att du ska få ett jobb eller en utbildning som du vill ha och att arbetsgivare eller utbildare ska få de kandidater till arbete eller utbildning som de söker.

Matchningsavtalet innebär också att Skillio, utöver matchning, allmänt kan komma att göra dig uppmärksam på jobb- eller utbildningserbjudanden inom de områden du visat intresse för utan att det är fråga om direkt matchning. Det kan också handla om att beskriva våra tjänster eller förmedla annan liknande service.

Du få även erbjudanden om anställningar eller utbildningar m.m. med annan inriktning än dem du meddelat primärt intresse för, om vi tror att de kan intressera eller passa dig.

Matchningsavtalet och Matchningstjänsten regleras i övrigt av följande villkor.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Matchningsavtalet gör det även nödvändigt för Skillio att behandla vissa personuppgifter om dig, se mer i Skillios information om personuppgiftsbehandling.

VAD DU BEHÖVER GÖRA

Du förutsätts noggrant läsa igenom informationen om Skillios behandling av personuppgifter.

All information du lämnar i samband med att du registrerar dig måste vara korrekt. Du ansvarar själv för att hålla den uppdaterad. Du kan alltid ändra dina uppgifter via Uska.se.

Du ansvarar för all din aktivitet i samband med att du registrerar uppgifter hos Skillio.

Du ansvarar för att all din användning av de IT-system Matchningstjänsten ger dig tillgång till sker i enlighet med villkoren i detta Matchningsavtal samt tillämplig lag och god sed.

Du får inte använda skript, robotar, spindlar eller andra automatiserade tekniker för att hämta information eller på annat sätt interagera med IT-systemen.

Om det framkommer att du har använt IT-systemen i strid mot Matchningsavtalet eller om Skillio har skälig anledning att anta att så har skett, förbehåller sig Skillio rätten att omedelbart och utan förvarning stänga av dig från Matchningstjänsten, stadigvarande eller tillfälligt.

MARKNADSFÖRING

Skillio kan, utöver jobb- och utbildningsförslag, komma att skicka marknadsföringsmaterial till dig. Med varje sådant utskick kommer en möjlighet till ”opt-out”, dvs. att förklara att du inte vill få den typen av material.

DIN MÖJLIGHET ATT DELTA I SKILLIOS MARKNADSFÖRING

Skillio kan, efter ditt godkännande, komma att använda specifik information om dig i syfte att marknadsföra Skillio.

STATISTIK OCH OPINION

Skillio har rätt att använda information från dig i syfte att skapa statistik eller opinion. Informationen som används kommer inte att kunna kopplas till dig, utan det kommer att handla om sammanställningar av information från en större grupp, t.ex. ”undersköterskor i region Skåne anser”.

Skillio kan, men kommer då först inhämta ditt samtycke, komma att använda specifik information från dig i syfte att skapa opinion. Lämnar du inget samtycke kommer Skillio inte att använda sådan information från dig.

FOTOGRAFI, BILD, FILM ELLER LJUDUPPTAGNING

Det kan bli aktuellt att du anmäler och registrerar information om dig själv på annat sätt än i text. Det kan ske t.ex. genom fotografi eller annan bild, film eller ljudupptagning. Skillio kan också, efter ditt godkännande, självt eller genom någon annan komma att framställa nämnda typer av verk.

UPPHOVSRÄTT TILL FOTOGRAFI, BILD, FILM ELLER LJUDUPPTAGNING

Under förutsättning att du har överlämnat eller laddat upp bilder, filminspelningar, ljudinspelningar eller liknande till Skillio, alternativt på annat sätt registrerat sådana i Skillios system, godkänner du att Skillio har rätt att fritt använda dem och även att ändra dem och att överlåta den rätten vidare. Med ändringar avses bl.a. att vid behov korta ned materialet för att presentera dig på bästa sätt.

Du ansvarar för att sådana bilder, inspelningar och liknande som du registrerar eller lämnar in till Skillio inte gör intrång i annans immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt eller varumärkesrätt eller på annat sätt strider mot lag eller god sed.

SKILLIOS RÄTT ATT TA BORT INFORMATION

Skillio har full rätt att ta bort, radera och avsluta det du har registrerat om uppgifterna kan anses stötande, inte är förenliga med Skillios värderingar eller Skillio inte håller med om informationen i uppgifterna.

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER SOM SKILLIO INTE SAMLAR IN AKTIVT

Du ansvarar själv för att inte registrera eller lämna känsliga personuppgifter som Skillio inte har begärt och som saknar relevans för Matchningstjänsten. Om så ändå sker har Skillio rätt att radera uppgifterna för att inte i onödan behandla känsliga personuppgifter om dig.

INFORMATION TILL REFERENSER

I den mån du lämnar uppgifter om referenser ansvarar du för att informera referenspersonerna om att personuppgifter om dem har lämnats till Skillio.

ANSVAR M.M.

Skillio kommer att försöka utföra Matchningstjänsten så att du blir nöjd, men du förstår att du inte kan ställa krav på att Matchningstjänsten gör att du får en anställning, utbildning eller andra förmåner.

Det är normalt Skillios kund som beslutar om du ska anställas eller erbjudas en utbildning.

Skillio kommer att göra rimliga ansträngningar för att se till att Matchningstjänsten fungerar. Från tid till annan kan vissa tekniska komplikationer eller underhåll dock resultera i tillfälliga avbrott. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag förbehåller Skillio sig rätten att, med jämna mellanrum och när som helst, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktioner och egenskaper i Matchningstjänsten, med eller utan förvarning, allt utan något ansvar gentemot dig. Ansvarsfriheten gäller för varje avbrott, ändring eller upphörande av Matchningstjänsten eller del av den.

Du förstår, godkänner och accepterar att Skillio inte har någon skyldighet att underhålla, tillhandahålla support för, uppgradera eller uppdatera Matchningstjänsten, eller att tillhandahålla allt eller något specifikt innehåll via Matchningstjänsten.

ÄNDRINGAR AV MATCHNINGSTJÄNSTEN

Matchningstjänsten utvecklas kontinuerligt och nya funktioner kan tillkomma eller upphöra.

Inloggning kan komma att ändras till andra på marknaden kända, eller framtida standarder för, inloggningsmetoder.

MATCHNINGSAVTALETS LÖPTID

Matchningsavtalet gäller tills vidare. Skillio kan dock avbryta Matchningstjänsten i enlighet med vad som beskrivs i punkten om ansvar och ändringar av Matchningstjänsten m.m. Du kan naturligtvis när som helst avbryta en ansökan eller dra tillbaka ditt anmälda intresse för att få de erbjudanden Matchningstjänsten omfattar.