Äldreomsorg,Hemtjänst,Personlig assistans,

Jämställda arbetsplatser ger bättre arbetsmiljö

Det finns flera anledningar till att vilja locka fler män till vårdyrken. Förutom stora rekryteringsbehov så visar forskning att medarbetarnas hälsa är bättre på mer jämställda arbetsplatser.

Undersköterska är, förutom att vara Sveriges vanligaste yrke, också ett av de mest kvinnodominerade. Endast åtta procent inom yrkesgruppen är män, enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Könsfördelningen inom vården är enormt snedfördelad överlag – och många är överens om att det behövs insatser för att locka fler män till dessa yrken. Inte minst då rekryteringsbehovet kommer att vara mycket stort de kommande åren.

Men det finns också andra vinster med en mer jämställd fördelning. För ju mer könsintegrerad en arbetsplats är, desto bättre tycks faktiskt medarbetarna må. Det framkommer bland annat i en kunskapsöversikt från Arbetsmiljöverket. Förutom en bättre arbetsmiljö kan en jämnare könsfördelning också göra det enklare att möta patienternas behov. Det menar exempelvis Åsa Löfström, nationalekonom vid Umeå universitet som forskat på jämställdhet i arbetslivet. Hon menar också att vårdjobben måste moderniseras för att locka fler män.

– De yngre måste lotsas in så att de får se att det är ett otroligt mångfacetterat jobb. Man måste göra om de gamla jobben, göra dem moderna och mer attraktiva. En undersköterska bör ha kompetens inom andra områden också, säger hon i en intervju på arbetsmiljöforskning.se.

När Länsstyrelsen i Stockholm för ett par år sedan gjorde en studie om män i vårdbranschen visade den att männen tyckte att arbetet var givande. Många beskrev att när de väl hade hamnat inom vården ville de stanna eftersom det var roligt och meningsfullt.

Men vad behövs då göras för att fler män ska söka sig till vården? Vilka insatser krävs förutom den större frågan om hur man kan höja yrkets status? I rapporten ”Fler män inom vården” skriver Länsstyrelsen i Stockholm att kommuner, arbetsgivare, utbildningssamordnare och andra behöver gå ihop för att bredda rekryteringen och nå fler grupper. De nämner kompetenshöjande insatser, marknadsföring och fler utbildningsvägar som saker man behöver arbeta mer med.