Information om behandling av personuppgifter

Denna information är främst till för dig som avser att ingå eller har ingått ett Matchningsavtal med Skillio. När det i följande text hänvisas till Matchningstjänsten, avses Matchningstjänsten enligt Matchningsavtalet. Matchningstjänsten innebär att Skillio får och kommer att försöka förmedla rekrytering, anställning, bemanning eller utbildning mellan dig och Skillio eller Skillios kunder m.fl., dvs. matcha dig mot Skillio eller Skillios kunders eller samarbetspartners önskemål om personal eller deltagare. För att kunna utföra Matchningstjänsten är det nödvändigt för Skillio att behandla en del personuppgifter om dig.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

Skillio AB är personuppgiftsansvarig för Matchningstjänsten och den som ansvarar för behandling av dina personuppgifter. Skillio är en del av Lerniakoncernen, som f.n. utgörs av Lernia AB, Lernia Bemanning AB, Lernia Utbildning AB, Lernia Jobb & Karriär AB, Skillio Sweden AB samt SweJa Kunskapscenter AB. De insamlade personuppgifterna kan för Skillios räkning komma att behandlas av ett eller flera av dessa koncernbolag.

Personuppgiftsansvarig: Skillio Sweden AB, org.nr 559090-3570 Box 1181 111 91 Stockholm Växel: 0771-650 650

Dataskyddsombud (t.o.m. den 24 maj 2018 Personuppgiftsombud) Om du anser att Skillio behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen, ska du i första hand kontakta Skillios dataskyddsombud (t.o.m. den 24 maj 2018 personuppgiftsombud) som hjälper dig med ärendet via adressen uska@skillio.se. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Integrationsmyndigheten (Datainspektionen).

PERSONUPPGIFTSLAGEN OCH DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Skillio månar om din integritet och behandlar dina personuppgifter endast i enlighet med gällande regler. I Sverige gäller Personuppgiftslagen och andra föreskrifter till skydd för behandling av personuppgifter. Från och med den 25 maj 2018 upphör Personuppgiftslagen. I stället börjar Dataskyddsförordningen att gälla. Bestämmelserna syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. En viktig del i integritetsskyddet är att informera dig om vilken behandling som sker och för vilka ändamål. Det sker genom den information du nu läser.

IT-SÄKERHET OCH SEKRETESS

Skillio behandlar personuppgifter om dig inom en mycket väl skyddad IT-miljö.

Skillios register för lagring av personuppgifter finns i huvudsak i Sverige. I den mån lagring i annat land förekommer finns dessa inom EES-området eller har ett s.k. Safe Harbour-avtal, Privacy Shield-överenskommelse eller liknande.

De personuppgifter som du lämnar lagras och behandlas under sekretess i enlighet med Skillios interna riktlinjer.

BEHANDLINGAR

Skillio utför bl.a. följande typer av behandlingar:

Insamling, inhämtande, registrering, kommunikation, organisering, lagring, förevisande, bearbetning, användning, ändring, sökning, utlämnande, spridning, sammanställning, samkörning, analys, bedömning, i förekommande fall blockering, utplåning eller förstöring.

Behandlingarna utförs i Skillios IT-system och i e-post.

BEHANDLADE PERSONUPPGIFTER OCH ÄNDAMÅL M.M.

Här följer information om vilka personuppgifter som behandlas samt hur och för vilka ändamål. Enkelt uttryckt behandlar Skillio de uppgifter du själv registrerar eller laddar upp på Skillios rekryteringsplattform. Skillio kan dock även komma att göra egna insamlingar av personuppgifter. Det sker i så fall på det sätt som beskrivs i denna information.

Former av personuppgifter Personuppgifterna kan förekomma i många former, t.ex. skriftligen, muntligen, som bild, film- eller ljudinspelning.

Generellt ändamål Uppgifterna om dig ska primärt användas för att utföra Matchningstjänsten. De kan då komma att lämnas ut till en inhyrande, rekryterande eller utbildande part, se vidare i de följande beskrivande texterna om vilka personuppgifter som behandlas. Ytterligare ändamål framgår i det följande.

Personliga grunduppgifter Personliga grunduppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress kommer att behandlas. Dessa uppgifter är nödvändiga bl.a. för att kunna kommunicera effektivt med dig, på ett effektivt sätt kunna identifiera dig, och över huvud taget kunna vidta någon vidare åtgärd för dig eller utföra Matchningstjänsten, dvs. på ett relevant sätt göra kandidatsökningar, administrera och göra urval bland ansökningar m.m. Men även för att kunna skicka information och tips till dig.

Personnummer eller andra identifikationsnummer Skillio kan komma att behandla ditt personnummer eller, i förekommande fall, andra identifikationsnummer. Skillio kommer att göra detta om Skillio bedömer att det är nödvändigt för Skillios verksamhet att identifikationen är helt säker, uppgiften behövs för säker behörighetsadministration, för att säkert kunna presentera rätt kandidater för Skillios kunder eller om en rättslig förpliktelse till detta föreligger.

Meriter, karriärönskemål m.m. Det blir förstås nödvändigt att behandla för Matchningstjänsten vanligen förekommande uppgifter såsom sedvanligt CV eller meritförteckning, uppgifter om dina önskemål om branschinriktning, yrke, vidareutbildning, karriärönskemål, inkomstönskemål och -läge, om din utbildning, kompetens och erfarenhet, egenskaper, färdigheter, din självskattning i olika avseenden, din kompetensutveckling och kompetensplanering, yrkesmässiga och andra intressen, anställningsuppgifter, tidigare och nuvarande arbetsuppgifter, betyg, intyg, uppgifter från referenser och dylikt eller andra adekvata och relevanta uppgifter om liknande eller andra relevanta förhållanden som har betydelse för möjligheten att matcha dig rätt. Detta vare sig matchningen är till jobb, bemanningsuppdrag eller utbildning.

Nationalitet och språk Även uppgifter om nationalitet och modersmål kan vara nödvändiga att behandla eftersom många av våra kunder och samarbetspartners av olika skäl behöver den informationen. Ibland därför att det kan vara meriterande med goda kunskaper i ett visst språk, som mycket väl kan vara ett annat än svenska. Ibland därför att kännedom om förhållanden i ett visst land kan vara meriterande. Ibland därför att personal kan komma att arbeta i säkerhetsskyddsklassade uppdrag. Skillio måste även ta hänsyn till rättsregler om anställning av personer som inte är medborgare i ett EES-land m.m.

Personlighets- och kompetenstester; Kompetensprofil Personuppgifter om dig kan komma att användas i personlighets- eller kompetenstester. Det går i så fall till så att du själv samtycker till att du deltar i testet och att du lämnar uppgifter om dig själv under testets gång samt till behandlingen av resultat av ett test. Skillio kommer i så fall även behandla personuppgifter om dig i form av testresultat, personlighetsprofiler och liknande.

Med stöd av personuppgifterna kan Skillio komma att ta fram en kompetensprofil om dig. Ändamålet med behandlingen är att på ett effektivare sätt kunna presentera dig för en potentiell arbetsgivare eller att effektivare kunna matcha dig mot ett arbete eller utbildning.

Personlighet, beteenden, kulturell identitet och liknande Vi kan också komma att behöva behandla uppgifter om dina beteenden, din personlighet, kulturella och sociala identitet samt värderingar. Sådana uppgifter kan samlas in genom tester eller på annat sätt, t.ex. genom intervjuer med psykologiskt, beteendevetenskapligt utbildad personal eller annan personal med för ändamålet relevant kunskap och erfarenhet. Uppgifter om personlighet, kulturell eller social identitet kan vara relevant i många fall. Det kan t.ex. gälla uppgifter om noggrannhet för medicinsk personal, social kompetens för en receptionist eller säljare. Det kan också, på ett djupare plan, gälla att matcha dig mot för dig lämpliga arbetsgivare m.m.

Med värderingar menar Skillio inte politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, utan klarlägganden kring att du delar de värderingar, värdegrunder etc. som arbetsgivare ofta har, t.ex. att man verkar för jämställdhet eller andra allmängiltiga etiska eller miljömässiga värden.

Uppgifter från sociala medier Uppgifter från sociala medier kan inhämtas för att bedöma dina intressen, preferenser och lämplighet för vissa tjänster. Detta sker från sådana medier som finns till av yrkes- eller karriärskäl, där man normalt uppvisar sin professionella profil, såsom LinkedIn. Det sker inte utan ditt samtycke från andra sociala medier, såsom Facebook.

Register över ej önskvärda kandidater Skillio använder sig inte av några spärrlistor. Endast om det finns tungt vägande skäl för en sådan behandling, t.ex. om det för en viss tjänst m.m. ställs särskilt hårda krav på redlighet och förtroende, kan Skillio komma att registrera uppgifter av nu avsett slag.

Kreditupplysningar Skillio kan komma att inhämta kreditupplysningar inom ramen för rekryteringsprocesser för att undersöka om kandidater har eventuella betalningsanmärkningar. Detta gäller beträffande vissa befattningar för alla som vill komma i fråga för att ingå ett anställningsavtal. Din ansökan betraktas i dessa fall som en begäran om att kreditupplysning ska vidtas.

Kreditupplysning i samband med rekrytering inhämtas enbart om Skillio har ett legitimt behov att ta del av uppgifterna, det vill säga en anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande dig. Ett sådant behov kan vara att du i din anställning kan komma att ha ett stort ekonomiskt ansvar. Det kan även finnas fall där det finns en rättslig skyldighet att vidta sådana åtgärder.

Skillio använder i så fall endast välrenommerade kreditupplysningsföretag och har säkerställt att dessa har en process på plats för säker hantering av personuppgifter.

Betygssättning av kandidater respektive arbetsgivare I vissa av Skillios tjänster har arbetsgivare och kandidat möjlighet att betygsätta varandra. Dessa betyg lagras av Skillio och blir del av arbetsgivar- och kandidatprofilerna som används vid matchning. Ändamålet är effektiv matchning. Du informeras om detta innan det sker. Arbetsgivares betygssättning av dig sker bara om du har samtyckt till det.

Resultat från drogtester och andra hälsouppgifter Inom ramen för anställningen av personal som avses bli uthyrd till kund kan Skillio komma att genomföra drogtester av kandidater för att säkerställa arbetskapacitet och lämplighet för en viss tjänst.

Resultat från drogtester är en uppgift om hälsa. Behandlingen kan vara tillåten bland annat om den är nödvändig för bedömningen av arbetskapacitet avseende en särskild tjänst. Skillio ska ha rutiner för att endast utföra drogtester när det är nödvändigt för att upprätthålla säkerhet och för att etablera förtroende för den testade kandidaten.

Det kan också bli fråga om frivilliga drogtester. I så fall kommer Lernia att inhämta samtycke från dig.

Uppgifter om sjukfrånvaro kan inhämtas för att bedöma din arbetskapacitet och lämplighet för vissa tjänster.

Screening mot sanktionslistor Kunder till Skillio kan komma att ställa krav på att kandidater kontrolleras mot olika sanktionslistor och andra typer av register. Skillio får endast göra sådana kontroller under kontroll av myndighet eller om datainspektionen beviljat undantag för sådan typ av behandling. Skillio har därför rutiner för att hantera begäran om så kallad ”screening” mot sanktionslistor m.m.

Uppgifter ur belastningsregister All behandling av uppgifter ur belastningsregistret, fällande domar i brottmål och liknande är förbjuden. Skillio behandlar därför inte, i dataskyddsreglernas mening, sådana uppgifter. Skillio kan däremot komma att ställa frågor om den här aktuella typen av förhållanden och även kräva att kandidaten uppvisar t.ex. utdrag ur belastningsregistret. Skillio kan registrera att en kandidat har tillfrågats eller uppvisat ett utdrag e. dyl. Informationen i sig om eventuella lagöverträdelser kommer däremot inte att registreras.

Frivillighet Alla uppgifter är frivilliga att lämna. Om du inte vill ingå Matchningsavtalet behöver du ju inte lämna några personuppgifter. Om du ingår avtalet blir det förstås så att ju färre uppgifter du lämnar, desto svårare kommer det bli för oss att fullfölja vår del av Matchningsavtalet. Ibland kräver de arbetsgivare m.fl. som anlitar oss att vissa uppgifter lämnas eller undersöks.

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING OCH SAMTYCKE

Vår bedömning är att merparten av de personuppgifter som du, frivilligt, lämnar till Skillio får behandlas på andra lagliga grunder än samtycke. Så är det bl.a. för att vi ska kunna fullgöra Matchningsavtalet med dig på bästa och effektivaste sätt. Men även för att Skillio ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt rättsregler om t.ex. arbetsrätt, redovisning och skatter. Skillio har dessutom ett starkt intresse av att behandla personupp­gifterna för att kunna sköta sin löpande verksamhet inom t.ex. administration, försäljning, fakturering och uppföljning.

De lagliga grunderna för Skillios behandling av dina personuppgifter är:

 • Avtalet med dig
 • Intresseavvägning
 • Rättslig förpliktelse
 • Samtycke

Avtalet med dig Avtalet är Matchningsavtalet med dig, se vidare i det avtalet.

Intresseavvägning Skillio har, så som verksamt inom bemannings-, rekryterings- och utbildningsbranscherna ett starkt intresse av att kunna identifiera talangfulla medarbetare och konsulter och erbjuda dem arbete eller utbildning.

Detta Skillios intresse kan, med hänsyn till de nämnda verksamhetsområdena, i regel anses väga tyngre än ditt intresse av att uppgifterna inte behandlas. Detta särskilt som du själv söker en specifik anställning eller vill vara valbar för olika anställningar. Du har då själv visat intresse av att behandlingen sker. Det står dig annars fritt att avstå från att söka t.ex. arbete via Skillio. Den personuppgiftsbehandling som sker är generellt sett en förutsättning för att kunna erbjuda dig en meningsfull, effektiv och ändamålsenlig Tjänst.

Rättslig förpliktelse T.ex. bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen, diskrimineringslagstiftning, skattelagstiftning, rapporteringsskyldighet till CSN och försäkringskassan m.m.

Samtycke För vissa uppgifter krävs ditt samtycke som laglig grund. Om uppgifterna är känsliga och det inte finns någon annan laglig grund för att behandla dem, krävs ditt uttryckliga samtycke. Samtycket ska vara informerat och frivilligt. Om behov av samtycke finns kommer du naturligtvis att få möjlighet att lämna sådant.

SÖKNING

Skillio kan komma att utföra s.k. sökningar efter lämpliga kandidater för potentiell rekrytering m.m. utan att kandidaten har anmält sitt intresse för eller sökt ett arbete e. dyl. Ändamålet är att hitta talangfulla kandidater. Den lagliga grunden för en sökning utgörs av att det är Skillios kärnverksamhet att söka och hitta kandidater. Det gör att Skillio har ett starkt intresse av att göra en sökning och att det intresset av Skillio bedöms starkare än en kandidats intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade. I regel torde parternas intressen sammanfalla.

I den mån en sökning görs i sociala medier sker det bara i sådana medier där syftet normalt är att visa upp sin professionella profil, t.ex. Linkedin men inte Facebook.

PERSONUPPGIFTER SOM SKILLIO INHÄMTAR SAMTYCKE FÖR

Skillio inhämtar samtycke för behandling av följande kategorier av personuppgifter:

 • Uppgifter om resultat av frivilliga drogtester.
 • Uppgifter från referenser om sjukfrånvaro.
 • Uppgifter som är resultatet av personlighets- eller kompetenstester eller att personuppgifter behandlas i form av att sådana tester görs.
 • Uppgifter om beteendemönster, kulturell och social identitet.
 • Uppgifter om arbetsgivares betygssättning (via Skillios matchningsverktyg, t.ex. USKA) av dig.
 • Uppgifter från sociala medier såsom Facebook. För tydlighets skull inhämtas normalt inte samtycke för uppgifter från sociala medier som har en inriktning mot medlemmarnas uppvisande av sin professionella profil, t.ex. LinkedIn.
 • I den mån Skillio aktivt samlar in s.k. känsliga personuppgifter utöver dem som nämnts ovan inhämtas normalt samtycke, såvida inte någon laglig grund för undantag från kravet på samtycke föreligger.
 • Vad gäller uppgifter om lagöverträdelse behandlar Skillio, som nämnts tidigare, inte sådana personuppgifter i dataskyddsreglernas mening. Däremot kan sådana uppgifter efterfrågas i samband med ett rekryteringsärende. Innan uppgifter om lagöverträdelser kontrolleras efterfrågas dock hur som helst ditt samtycke.

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER SOM SKILLIO INTE SAMLAR IN AKTIVT

Du ansvarar själv för att inte registrera eller till Skillio lämna känsliga personuppgifter som saknar relevans för Matchningstjänsten. Om så ändå sker har Skillio rätt att radera uppgifterna. Ändamålet för en sådan radering är att Skillio inte i onödan vill behandla känsliga personuppgifter om dig.

INFORMATION TILL REFERENSER

I den mån du lämnar uppgifter om referenser ansvarar du för att informera referenspersonerna om att du lämnat deras namn och kontaktuppgifter till Skillio.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Insamlade uppgifter kan komma att lämnas ut till Skillios kunder i form av företag eller myndigheter, samarbetsparter eller andra bolag inom Lernia-koncernen.

Som registrerad har du rätt att, efter ansökan hos Skillio, i viss utsträckning kostnadsfritt skriftligen få information om behandlingen av de personuppgifter som rör dig. Se artikel 15 i Dataskyddsförordningen.

ANNAT ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER

Om Skillio använder tjänster på sociala medier i rekryteringssyfte, utöver vad som beskrivs ovan under rubriken SÖKNING, kommer Skillio särskilt säkerställa att det finns en laglig grund, t.ex. samtycke, för behandlingen, att vid var tid gällande villkor för Matchningstjänsten följs samt att den registrerade ges information om Skillios personuppgiftsbehandling genom sociala medier.

INFORMATION TILL DEN REGISTRERADE KANDIDATEN VID SÖKNING

Den kandidat vars uppgifter samlas in vid en sökning ska informeras om behandlingen senast samtidigt som Skillio lämnar uppgifter om kandidaten till sin kund.

SKILLIOS RÄTT ATT PÅ VISST SÄTT ÄNDRA I UPPGIFTERNA

I förekommande fall, dvs. om du i samband med din ansökan för att presentera dig själv ger in bild, film- eller ljudinspelning till Skillio, godkänner du att Skillio har rätt att fritt förfoga över materialet och även att vid behov justera materialet för att presentera dig på bästa sätt.

Skillio får även möjlighet att avgöra vilken information om dig som visas och när.

LAGRINGSTID OCH GALLRING

Skillio lagrar kandidaters personuppgifter i enlighet med följande. Ändamålet för lagringen är att under den tid som är nödvändig spara uppgifter om dig för att kunna fortsätta utöva Matchningstjänsten enligt Matchningsavtalet.

Om en kandidat registrerat sig på Skillios rekryteringsplattform eller i samband med annan kontakt med Skillio visat intresse för Matchningstjänsten, sparar Skillio uppgifterna i tre (3) år efter det att kandidaten senast var aktiv, till exempel genom att söka jobb, uppdatera kontaktuppgifter och CV eller kontakta Skillio.

Om Skillio samlar in uppgifter under ansöknings-/rekryteringsprocessen, så som själva ansökan, inklusive men inte begränsat till, CV och personligt brev, intervjuanteckningar och uppgifter från referenser, sparas uppgifterna så länge de är nödvändiga för ansökningsförfarandet och därefter i tre (3) år.

Om en person är slutkandidat till viss tjänst, sparas själva ansökan inklusive, men inte begränsat till, CV och personligt brev, intervjuanteckningar och uppgifter från referenser så länge uppgifterna är nödvändiga för ansökningsförfarandet och därefter i fem (5) år.

Om uppgifterna ska sparas under en längre tid än som nämnts för framtida rekrytering hämtar Skillio in samtycke från kandidaten. Alternativt kan kandidaten genom att ingå avtal med Skillio om exempelvis rekryteringstjänster aktivt ha visat ett intresse och godtagit att uppgifterna sparas under längre tid för sådana ändamål.

Uppgifterna kan även sparas under längre tid än vad som framgår av uppställningen ovan om kandidaten aktivt visat ett intresse av andra tjänster än den tjänst som ursprungligen söktes, till exempel genom att kontakta Skillio för att vara tillgänglig för exempelvis nya jobberbjudanden. Om sådana kontakter har förekommit mellan en kandidat och Skillio dokumenteras dessa skriftligen.

Om du anställs av Skillio som bemanningskonsult kommer du inför anställningen att få ytterligare information om Skillio hantering av anställdas personuppgifter.

Kontaktuppgifter; Skillio lagrar kontaktuppgifter under den tid Skillio bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med kandidaten och fullgöra de ändamål för vilka de har samlats in, bl.a. för att bedöma om du är kvalificerad för någon annan ledig tjänst eller för att dela din ansökan. Radering kommer att när Skillio får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av dig.

AUTOMATISERAD BEHANDLING OCH PROFILERING

Delar av Skillios matchningstjänster är automatiserade. Det innebär att uppgifterna om dig struktureras till en digital kandidatprofil som automatiskt matchas mot strukturerade arbeten och utbildningar. Profilen används för att analysera och förutsäga arbetsprestationer, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet och beteende. Normalt kan Skillio använda sådan automatiserad behandling med stöd av Matchningsavtalet. För profilering av vissa s.k. ”särskilda kategorier av personuppgifter” (känsliga personuppgifter) behöver Skillio ditt uttryckliga samtycke. Om behov av sådant uttryckligt samtycke finns kommer du att ges möjlighet att lämna sådant.

DINA RÄTTIGHETER

1. DIN RÄTT TILL TILLGÅNG

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt till tillgång till viss information från den personuppgiftsansvariga och dennas behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att förses med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär kommer Skillio ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna. Om du gör begäran i elektronisk form kommer Skillio tillhandahålla informationen i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär att få den i fysisk form. En sådan kopia som nämns här kommer inte innehålla uppgifter som bedöms inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

2. DIN RÄTT TILL RÄTTELSE

Du har rätt att vända dig till Skillio för att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Du har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

3. DIN RÄTT TILL RADERING

Du har rätt att vända dig till Skillio för att be att uppgifterna som avser dig raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig endast på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl att fortsätta behandlingen som väger tyngre än ditt intresse av att uppgifterna inte längre behandlas
 • Om dina personuppgifter har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Om uppgifter raderas på din begäran behöver Skillio också informera dem som Skillio har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats.

I de situationer där uppgifterna publicerats offentligt ska Skillio vidta rimliga åtgärder för att informera andra som behandlar uppgifterna om din begäran så att även kopior av eller länkar till uppgifterna tas bort.

Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Skillio kan också behöva behålla dina tidigare lämnade uppgifter en tid för att uppfylla sina skyldigheter enligt gällande rättsregler eller tillvarata Skillios tyngre vägande rättsliga intressen t.ex. i ärenden om påstådd diskriminering, eller om andra meningsmotsättningar av rättslig natur skulle föreligga.

4. DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNING MOT BEHANDLING

Du har i vissa fall rätt att invända mot Skillios behandling av dina personuppgifter.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas t.ex. efter en intresseavvägning.

Om du invänder mot behandlingen i sådana fall får Skillio fortsätta att behandla uppgifterna endast om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

5. DIN RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Personuppgifter som du lämnat till Skillio har du i vissa fall rätt att få ut och använda på annat håll (rätten till dataportabilitet). Skillio är skyldigt att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifterna förutsatt att behandlingen sker med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig.

6. DIN RÄTT ATT ÅTERTA SAMTYCKE

Du kan återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter. En återkallelse av ett lämnat samtycke medför att ytterligare behandling av personuppgifter om dig därefter inte får ske, såvida det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.

7. DIN RÄTT TILL BEGRÄNSNING

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska du informeras om detta.

8. DIN RÄTT TILL ATT INGE KLAGOMÅL

Om du anser att Skillio behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen, ska du i första hand kontakta Skillios dataskyddsombud som hjälper dig med ärendet. Ytterst kan du också lämna in ett klagomål till Integrationsskyddsmyndigheten (Datainspektionen).

9. DIN RÄTT TILL SKADESTÅND

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd av Skillio och/eller personuppgiftsbiträden som Skillio använt.

Om du upplever en sådan situation kan du kontakta Skillios dataskyddsombud som hjälper dig utreda frågan.

Skadeståndsanspråk kan riktas till Skillio eller personuppgiftsbiträden Skillio använt. Dessa tar då ställning till anspråket. Du kan också låta en domstol avgöra om du har rätt till skadestånd.