Äldreomsorg,Uska,

Fem framgångsfaktorer för bra måltider i äldreomsorgen

Vi blir allt fler äldre i Sverige och Statistiska Centralbyrån (SCB) beräknar att det år 2028, kommer finnas 309 000 fler i åldern 65 år och uppåt, jämfört med idag. Med åldern kommer också hälsoaspekter som bland annat kan påverka aptiten och skapa nutritionsrelaterade problem såsom undernäring. Även andra faktorer som ensamhet, sjukdomar och depression kan påverka aptiten. Undernäring skapar i sin tur lidande i form av mindre ork, depression eller minskad muskelmassa som kan leda till skador. Risken för att detta utvecklas till en ond cirkel är överhängande.

Så hur kan vi arbeta med måltiden för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en ökad matlust och livskvalitet hos våra äldre? Det är den centrala frågan i den rapport som Livsmedelsverket har tagit fram om bra måltider i äldrevården.

 1. Fokusera på individen
  Det finns inte en universallösning som passar alla äldre. Locka till aptit och matglädje genom att utgå från individens behov, önskemål och vanor. Det kan vara genom att skapa tillräckligt med tid och en trivsam miljö för måltiden, att personalen aktivt deltar vid måltiden eller möjlighet att få bestämma hur man vill äta. Förebyggande arbete genom täta viktkontroller och relevanta insatser skapar förutsättningar för att undvika ofrivillig viktnedgång. Låt verksamheten genomsyras av flexibilitet, lyhördhet och delaktighet.
 2. Satsa på kunskap och kompetens
  Måltidsarbete ställer krav på kompetens inom många olika områden. Skapa en verksamhet med kompetent och engagerad personal. Avsätt tid för enskild kompetensutveckling och ge stöd för gemensamma diskussioner kring förhållningssätt och rutiner kring måltiderna.
 3. Se till helheten − använd Måltidsmodellen
  En måltid är mycket mer än själva maten på tallriken. Livsmedelsverket har tagit fram ”Måltidsmodellen” som ger ett helhetsperspektiv på bra måltider och kan användas i såväl planering som uppföljning av måltiderna i äldreomsorgen. Modellen består av sex områden, som alla är viktiga för att den som äter ska må bra av maten och känna matglädje – Hållbara och integrerade måltider med trivsam, god och näringsriktig mat som är säker att äta.
 4. Tydliggör ansvaret och möjliggör samarbete
  Bra måltider kräver en organisation med tydligt mandat att driva utvecklingen framåt och som möjliggör dialog och samarbete mellan olika organisationer och yrkesgrupper. Tydliggör ansvarsområden för alla berörda yrkesgrupper, exempelvis genom tydliga arbetsbeskrivningar och måltidsrutiner. Se till att personalen har tid och handlingsutrymme för måltidsarbetet.
 5. Sätt upp mål, prioritera måltiden och fråga efter resultaten
  Fastställda mål och rutiner kring måltiderna i exempelvis styr­ och policydokument är viktiga för att skapa en gemensam målbild för alla inblandade kring upphandling, tillagning och servering. Följ kontinuerligt upp och utvärdera måltidernas kvalitet, omsorgstagarnas aptit, viktstatus och hälsotillstånd för att säkerställa att måltiderna uppskattas och tillgodoser de behov som finns.

Mer om bra måltider i äldreomsorgen finns på Livsmedelsverkets hemsida.

Läs även vår artikel om hur ljuset kan påverka livsglädjen hos våra äldre

Dela inlägget: